วัสมนผ้าขนหนู

บทความ

กฎ 15 ข้อแห่งความสำเร็จ

17-12-2557 20:48:31น.

กฏ 15ประการแห่งความสำเร็จ

1.เป้าหมายสำคัญที่แน่นอน  ซึ่งจะบอกท่านถึงวิธีการจะสงวนพลังงานที่คนส่วนใหญ่ใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง ในการค้นหาอาชีพของตนเอง ยุติการกระทำที่ไร้จุดหมาย เพื่อตรึงหัวใจและมือของท่านไว้กับเป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจนสักอย่าง

2.ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ท่านสามารถเอาชนะต่อความกลัวพื้นบาน 6 ประการ ได้แก่ความกลัวยากจน ความกลัวสุขภาพทรุดโทรม ความกลัววัยชรา ความกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ ความกลัวสูญเสียความรักของคนบางคน และความกลัวตาย

3.นิสัยประหยัดและอดออม จะบอกท่านว่าจะใช้จ่ายเงินที่ท่านหามาได้อย่างมีสัดมีส่วนเช่นใดมันจึงจะมีอัตราส่วนเพิ่มพูนขึ้นอย่างสมำเสมอ เท่ากับเป็นการ
สร้างแหล่งพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งขึ้นมา ไม่มีผู้ใดที่จะประสพความสำเร็จในชีวิตได้โดยปราศจากการเก็บออมเงิน มันไม่มีข้อยกเว้น และไม่มีใครที่จะหลบเลี่ยงกฎข้อนี้ไปได้
4.ความคิดริเริ่มและการเป็นผู้นำ จะแสดงให้ท่านเห็นวิธีการที่จะเป็นผู้นำแทนที่จะเป็นผู้ตามในอาชีพของท่าน มันจะสร้างสัญชาติญาณของความเป็นผูนำขึ้นในตัวท่าน อันเป็นการยกระดับท่านให้เขยิบฐานะสูงขึ้น ไปสู่ยอดสุดในอาชีพการงานที่ทานทำ
5.จินตนาการ จะกระตุ้นจิตใจของท่านให้มีไอเดียใหม่ๆ และสร้างแผนใหม่ ๆขึ้นมา อันจะช่วนให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ตาม "เป้าหมายที่แน่นอน"
6.ความกระตือรือร้น จะช่วยให้ท่านสามารถทำให้คนทุกคนที่ท่านติดต่่อด้วย 'อิ่มเอม' ด้วยความสนใจในตัวท่านและไอเดียของท่านความกระตือรือร้นเป็นหัวใจของ "บุคคลิกต้องตาต้องใจ"
7.การควบคุมเอง เป็นจักรดุลย์ ที่จะรักษาความกระตือรือร้นและบังคับมันให้ไปในทิศทางที่ต้องการจะไป

8.นิสัยทำงานเกินเงินเดือน จะบอกท่านถึงวิธีที่จะเอาประโยชน์จากกฎแห่งการตอบแทนทวีคูณ ซึ่งในที่สุดจะรับประกันค่าตอบแทนของท่านที่มากกว่างานที่ท่านได้กระทำ

9.บุคลิกต้องตาต้องใจ คือจุดกระดก ซึ่งท่านจะต้องวาง คาน แห่่งความพยายามของท่านลงไปจะทำให่ท่านเคลื่อนย้ายอุปสรรคไปเสียให้พ้นทาง จะบอกท่านถึงวิธีเปลี่ยนบุคลิกของท่านจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้

10.ความคิดถุกต้องเที่ยงตรง คือ"หัวใจ" ของความสำเร็จ ที่มั่นคงทุกอย่าง

11.ความใจจดใจจ่อ จะบอกถึงวิธีที่จะรักษาความสนใจของท่านให้ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเวลาหนึ่ง

12.ความามัคคี จะบอกถึงคุณค่าของการทำงานร่วมกันเป็นทีมในงานทุกอย่างที่ท่านทำ จะแสดงให้ท่านเห็นวิธีการที่จะประสานงานของท่านร่วมกับงานของคนอื่นๆ ในแบบที่จะขจัดความขัดแย้ง ความอิจฉา ความริษยา ความชิงดีชิงเด่น และความโลภออกไปให้สิ้น และวิธีใช้ประโยชน์จากความรู้ของคนอื่นๆที่เกี่ยวกับกับงานของท่าน

13.ความล้มเหลว จะบอกถึงวิธีที่จะทำ"หินรองก้าว" ขึ้นมาจากความผิดพลาดและความล้มเหลวทั้งหมดของท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน มันจะชี้ให้ท่านเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง "ความล้มเหลว" และความพ่ายแพ้ชั่วคราว" ซึ่งเป็นความข้อแตกต่างที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ มันจะบอกท่านถึงวิธีการเอาประโยชน์จากความล้มเหลวของท่านเองและของผู้อื่น

14.ความใจกว้าง. จะบอกให้ท่านทราบถึงวิธีหลีกเลี่ยงผลหายนะของอคติ เนื่องจากไม่มีผู้ใดจะเป็นคนที่มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรงได้หากปราศจากความใจกว้าง ความใจแคบสร้างศัตรูให้กับทุกคนที่ควรจะเป็นมิิตร มันจะทำลายโอกาสและบรรจุจิตใจด้วยความระแวงสงสัย ความไม่เชื่อถือ และอคติ

15.กฏทองคำ.จะบอกท่านถึงวิธีการใช้กฏที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่จะใช้"ปฏิบัติ"